ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

  ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಮರುಳುಸಿದ್ದಾಶ್ರಮ ಇವರಿಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. ಅಧಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ಮಲಮಾಸ, ಮಿಲ ಮಾಸ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ…